Stiftelsen

Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival er en ideell, frivillig stiftelse, som arrangerer en årlig litteraturfestival i oktober hvert år. Den kunstneriske profilen er preget av den nordlige beliggenheten, samtidig som perspektivet er globalt. Ordkalotten har et bevisst urfolksperspektiv og et særlig ansvar for å ivareta trespråkligheten i nord (samisk, norsk, kvensk), og for å belyse spesielle forhold i nordområdene.

Festivalen orienterer seg også circumpolart til sine naboer i Sverige, Finland, Russland, Island og Canada – og forholder seg i tillegg til de store kontrastene i nord/sør- problematikken. Ordkalotten har som mål å være aktuell både i en litterær kontekst og i forhold til pågående nasjonale og internasjonale prosesser.

Historie

Historien har sitt utspring i Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAVK) sitt Zapffe-seminar i år 2000 – og Nordnorsk forfatterlags litteraturseminar i forbindelse med forfatteren Lars Bergs hundreårsjubileum.

Gjennom forening av felles krefter ble det lagt planer for et litteraturseminar i år 2000 med de to hovedtemaene: Læstadius og fundamentalismen i litteraturen. Under arbeidet med dette seminaret ble det etablert et interimsstyre for prosjektet, og etter et forslag fra professor Viggo Rossvær ble navnet Ordkalotten valgt.
Parallelt ble det arbeidet for å finne en fast organisasjonsform. Innen formalitetene var på plass var også Ordkalotten 2001 gjennomført. Dette var et meget omfattende prosjekt, fortsatt i samarbeid med NAKV på planleggings- og gjennomføringssiden, først en internasjonal del i nært samarbeid med Utenriksdepartementet, under vignetten War and Peace. Her var en rekke fremtredende internasjonale forfattere samlet. Seminaret fikk en omfattende nasjonal og internasjonal mediedekning. Arrangementets nasjonale og lokale fokus var forfatteren Lars Bergs liv og diktning. Også denne delen av Ordkalotten fikk god pressedekning og seminarenes faglige profil og gjennomføring høstet stor anerkjennelse.

Basert på erfaringene fra Ordkalotten 2000 og Ordkalotten 2001 ble det våren 2002 etablert en formell organisasjon som ble registrert hos Fylkesmannen i Troms og i Brønnøyregistrene, som en selveiende ideell stiftelse, under navnet Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival. Det ble utarbeidet vedtekter og retningslinjer for ansvars- og arbeidsdeling.

Organisasjonens formelle organer er rådet, styret og kunstnerutvalget. De første årene ble administrative oppgaver delvis utført gjennom en stor dugnadsinnsats fra styrets medlemmer og sponsorer og dels gjennom innkjøpte tjenester for produksjonsledelse. I perioden 2002 – 2009 engasjerte festivalen egen prosjektleder, fra 2006 var dette en 50 % stilling. Fra høsten 2012 ble det ansatt en daglig leder i 100 % stilling i samarbeid med Nordnorsk forfatterlag, der Ordkalotten har en 60 % ressurs og Nnf 40 %. De to organisasjonene deler kontor i Kirkegata 2, i kontorfellesskap med Norsk Forfattersentrum, Nordnorsk filmsenter og Troms turlag.

 

Vedtekter

 

§ 1 Navn:

 

Stiftelsen Ordkalotten er en privat, selveiende ideell stiftelse.

Stiftelsens navn skal være:
Stiftelsen Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival
The English version is: Ordkalotten Tromsø International Literature Festival

§ 2 Forretningskontor:

Stiftelsens forretningskontor er i Tromsø kommune.

§ 3 Formål:

Ordkalotten skal med utgangspunkt i Tromsø, skape møteplasser for skjønnlitteratur og litteraturfaglige spørsmål. Med diktningen i sentrum skal Ordkalotten også kunne ta opp tema innenfor områder som naturlig grenser til litteraturen, -for eksempel: etikk, estetikk, filosofi og religion. Ordkalotten skal stimulere til økt interesse for det skrevne ord og fortellertradisjon gjennom å skape arenaer hvor mennesker kan møtes til dialog og drøfting av litteratur og eksistensielle spørsmål.

Ordkalotten skal gjennom litteraturen delta i samfunnsdebatten og bidra til at kultur blir et positivt redskap for å styrke folks identitet og skaperkraft.
Ordkalotten skal gjennom litteraturen bidra til å formidle kulturimpulser fra og til landsdelen.

Ordkalotten skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om egen identitet også i et internasjonalt perspektiv.
Ordkalotten skal bidra til økt formidling av kunnskap og erfaring mellom miljøene ved universitet og høgskoler og samfunnet for øvrig.

Ordkalotten skal arbeide for å utbre litteratur blant barn og unge både gjennom spesielle tiltak for ungdom og ved tilbud til lærerne i grunn- og videregående skole.
Ordkalotten skal gjennom samarbeid med det øvrige kulturlivet, næringslivet og det offentlige bidra til å trekke nye gjester til Tromsø og til å styrke byens profil som reisemål for kulturinteresserte.

Ordkalotten skal i sine aktiviteter også avspeile Nord-Norges multikulturelle historie.

§ 4 Stiftelsens kapital:

Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-. Grunnkapitalen skal stå på egen konto.

§ 5 Stiftelsens organer:

Stiftelsen har følgende organer:

Stiftelsesstyret

Stiftelsesstyret konstituerer seg selv med minimum syv og maksimum ti medlemmer, som sitter i to år av gangen. Leder og nestleder velges for ett år av gangen. Styremedlemmene rekrutteres fra følgende institusjoner, i utgangspunktet med et medlem fra hver institusjon:

1. NordnorskForfatterlag
2. NorskForfattersentrumNord 3. SamiskForfatterforening
4. UniversitetetiTromsø
5. TromsøBibliotek
6. TromsøKommune
7. NæringsforeningeniTromsø

Stiftelsestyret kan selv oppnevne tre av sine styremedlemmer. Stiftelsestyret utnevner fagutvalg etter behov for de enkelte saks- og programområder. Stiftelsesstyret utnevner to faste varamedlemmer fra institusjonene ovenfor. Varamedlemmene utnevnes for to år av gangen for opptil to perioder.

Stiftelsesrådet – med minimum 10 og maksimum 30 medlemmer. Medlemmer av stiftelsesrådet oppnevnes av stiftelsestyret for en periode på to år av gangen. Stiftelsestyret kan delegere valg av rådsmedlem til en gitt organisasjon eller institusjon. Oppnevning av personlige rådsmedlemmer eller institusjoner skal gjøres i et enstemmig styrevedtak. Stiftelsesrådet konstituerer seg selv med valg av rådsleder, nestleder og rådssekretær.

§ 6 Stiftelsestyret:

Stiftelsestyret er i henhold til Lov om stiftelser organisasjonens øverste ansvarlige og besluttende organ og er derved ansvarlig for stiftelsens økonomiforvaltning. Stiftelsestyret er vedtaksfør når mer enn halvparten av stiftelsesstyret er tilstede. Medlemmer av stiftelsestyret oppnevnes/velges normalt for to år ad gangen. Stiftelsestyret utnevner medlemmer av stiftelsesrådet.

§ 7 Stiftelsesrådet:

Stiftelsesrådet er stiftelsestyrets referansegruppe og skal kunne konsulteres som kollegium eller som enkeltpersoner av stiftelsestyret eller av fagutvalg.
Stiftelsesrådet som kollegium har rett til å presentere saker ovenfor stiftelsestyret. Stiftelsesrådet konstituerer seg selv med valg av rådsleder, nestleder og rådssekretær. For at stiftelsesrådet skal være beslutningsdyktig må minst 1/3 av rådsmedlemmene ha møtt til et rådsmøte.Stiftelsesrådet møtes normalt en gang i året i forbindelse med den årlige Ordkalotten.

 

§ 8 Fagutvalg:

Stiftelsestyret kan til enhver tid oppnevne nødvendige fagutvalg. Disse kan være for bestemte oppgaver og tidsrom eller ha et nærmere definert løpende faglig ansvar. Ordkalotten skal ha et kunstnerutvalg, et barne- og ungdomsutvalg og et distriktsutvalg. Et styremedlem leder og koordinerer de ulike utvalg.

 

§ 9 Regnskap:

Stiftelsens styre skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld og dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang. Regnskap og stiftelsestyrets årsrapport skal sendes samtlige rådsmedlemmer.

§ 10 Revisor:

Stiftelsen skal ha revisor. Revisor skal ved datert påskrift attestere det regnskapssammendrag som styret har vedtatt.

§ 11 Gaver:

Stiftelsen skal kunne motta gaver og tilskudd som faller innen for stiftelsens formål. Styret fører oversikt over de personer og institusjoner som har gitt bidrag til stiftelsen. Det fastsettes ingen øvre eller nedre grense for bidragets størrelse.
Bidragene blir stiftelsens eiendom fullt og helt og forvaltes av stiftelsen etter disse vedtekter og i henhold til LOV 2001-06-15 nr 59 med endringer jf LOV-2005-12-21- 130.

§ 12 Offentlig godkjenning:

Stiftelsen kan søkes godkjent som offentlig stiftelse i henhold til stiftelsesloven §15. Stiftelsesstyret skal sørge for at stiftelsen blir registrert hos stiftelsesregisteret etter stiftelsesloven § 8.

§ 13 Endring av vedtektene:

Endringer av disse vedtektene kan foretas av stiftelsesstyret med et flertall tilsvarende minst 2/3-deler av fulltallig stiftelsesstyre. Forslag til vedtektsendringer skal sendes stiftelsesstyres medlemmer minst tre uker før møtet.
Endringer av vedtektene som innebærer omdanning av stiftelsen må foretas i henhold til Stiftelsesloven kapittel 6.

 

§ 14 Fortrinn:

LOV 2001-06-15 nr 59 med endringer jf LOV-2005-12-21-130 kommer til anvendelse i alle spørsmål som ikke direkte fremgår av disse vedtekter. Dersom disse vedtekter kommer i motstrid med Lov om stiftelser skal Lov om stiftelser gå foran.

§ 15 Oppløsning:

I tilfelle av oppløsning av Stiftelsen Ordkalotten, går stiftelsens eiendeler til litteraturfaglige kulturformål i Troms, etter nærmere bestemmelse fra styret.

Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved stiftelsen dekket av stiftelsen.
I henhold til det ovenfor protokollerte stiftelsesdokument er Stiftelsens kapital kr. 100.000. Stiftelsens kapital er innsatt på Stiftelsens bankkonto.

Vedtatt i møte 14. mai 2002.
Endringer vedtatt i møte 20. november 2006. Endringer vedtatt i møte 19.02.2008 Endringer vedtatt i møte 08. 06. 2011

 

 

Reklamer