Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ORDKALOTTEN
§ 1 Navn
Stiftelsen Ordkalotten er en privat, selveiende ideell stiftelse.
Stiftelsens navn skal være:
Stiftelsen Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival
The English version is: Ordkalotten Tromsø International Literature Festival.
§ 2 Forretningskontor
Stiftelsens forretningskontor er i Tromsø kommune.
§ 3 Formål

Ordkalotten skal med utgangspunkt i Tromsø, skape møteplasser for skjønnlitteratur og litteraturfaglige spørsmål.
Med diktningen i sentrum skal Ordkalotten også kunne ta opp tema innenfor områder som naturlig grenser til litteraturen, -for eksempel: etikk, estetikk, filosofi og religion.
Ordkalotten skal stimulere til økt interesse for det skrevne ord og fortellertradisjon gjennom å skape arenaer hvor mennesker kan møtes til dialog og drøfting av litteratur og eksistensielle spørsmål.
Ordkalotten skal gjennom litteraturen delta i samfunnsdebatten og bidra til at kultur blir et positivt redskap for å styrke folks identitet og skaperkraft.
Ordkalotten skal gjennom litteraturen bidra til å formidle kulturimpulser fra og til landsdelen.
Ordkalotten skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om egen identitet også i et internasjonalt perspektiv.
Ordkalotten skal bidra til økt formidling av kunnskap og erfaring mellom miljøene ved universitet og høgskoler og samfunnet for øvrig.
Ordkalotten skal arbeide for å utbre litteratur blant barn og unge både gjennom spesielle tiltak for ungdom og ved tilbud til lærerne i grunn- og videregående skole.
Ordkalotten skal gjennom samarbeid med det øvrige kulturlivet, næringslivet og det offentlige bidra til å trekke nye gjester til Tromsø og til å styrke byens profil som reisemål for kulturinteresserte.
Ordkalotten skal i sine aktiviteter også avspeile Nord-Norges multikulturelle historie.
§ 4 Stiftelsens kapital
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-.
§ 5 Stiftelsens organer
Stiftelsen har følgende organer:
Stiftelsesrådet – med minimum 10 og maksimum 30 medlemmer. Medlemmer av stiftelsesrådet oppnevnes av stiftelsestyret. Stiftelsestyret kan delegere valg av rådsmedlem til en gitt organisasjon eller institusjon. Oppnevning av personlige rådsmedlemmer eller institusjoner skal gjøres i et enstemmig styrevedtak. Stiftelsesrådet konstituerer seg selv med valg av rådsleder, nestleder og rådssekretær.
Stiftelsestyret – med minimum fem og maksimum ni medlemmer og tilsvarende antall personlige varamedlemmer.
Et styremedlem med personlig varamedlem kan oppnevnes av følgende:
1. Norsk Forfattersentrum Nord
2. Nordnorsk Forfatterlag
3. Universitetet i Tromsø
4. Tromsø kommune
5. Næringsforeningen i Tromsø
6. Samisk Forfatterforening
Benytter foranstående seg ikke av sin rett til å oppnevne styre-/varamedlem, vil denne retten falle bort. De samme foranstående kan frasi seg denne rett og be om at vedtektenes § 5 endres tilsvarende.
Stiftelsestyret kan selv oppnevne to av sine styremedlemmer og samme antall varamedlemmer.
Et oppnevnt styremedlem sitter normalt inntil avløsende styremedlem er oppnevnt.
Stiftelsesstyret konstituerer seg selv.
Fagkomitéene – som styret utpeker etter behov for de enkelte saks- og programområder.
§ 6 Stiftelsesrådet
Stiftelsesrådet er stiftelsestyrets referansegruppe og skal kunne konsulteres som kollegium eller som enkeltpersoner av stiftelsestyret eller av fagkomitéer.
Stiftelsesrådet som kollegium har rett til å presentere saker ovenfor stiftelsestyret.
Stiftelsesrådet konstituerer seg selv med valg av rådsleder, nestleder og rådssekretær.
For at stiftelsesrådet skal være beslutningsdyktig må minst 1/3 av rådsmedlemmene ha møtt til et rådsmøte.
Stiftelsesrådet møtes normalt en gang i året i forbindelse med den årlige Ordkalotten.
§ 7 Stiftelsestyret
Stiftelsestyret er i henhold til Lov om stiftelser organisasjonens øverste ansvarlige og besluttende organ og er derved ansvarlig for stiftelsens økonomiforvaltning.
Stiftelsestyret er vedtaksfør når mer enn halvparten av stiftelsesstyret er tilstede.
Medlemmer av stiftelsestyret oppnevnes/velges normalt for to år ad gangen.
Stiftelsestyret utnevner medlemmer av stiftelsesrådet.
§ 8 Fagkomitéer
Stiftelsestyret kan til enhver tid oppnevne nødvendige fagkomitéer. Disse kan være for bestemte oppgaver og tidsrom eller ha et nærmere definert løpende faglig ansvar.
§ 9 Regnskap
Stiftelsens styre skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld og dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang. Regnskap og stiftelsestyrets årsrapport skal sendes samtlige rådsmedlemmer.
§ 10 Revisor
Stiftelsen skal ha revisor. Revisor skal ved datert påskrift attestere det regnskapssammendrag som styret har vedtatt.

§ 11 Gaver
Stiftelsen skal kunne motta gaver og tilskudd som faller innen for stiftelsens formål.
Styret fører oversikt over de personer og institusjoner som har gitt bidrag til stiftelsen. Det fastsettes ingen øvre eller nedre grense for bidragets størrelse.
Bidragene blir stiftelsens eiendom fullt og helt og forvaltes av stiftelsen etter disse vedtekter og i henhold til LOV 2001-06-15 nr 59 med endringer jf LOV-2005-12-21-130.
§ 12 Offentlig godkjenning
Stiftelsen kan søkes godkjent som offentlig stiftelse i henhold til stiftelsesloven §15.
Stiftelsesstyret skal sørge for at stiftelsen blir registrert hos stiftelsesregisteret etter stiftelsesloven § 8.
§ 13 Endring av vedtektene
Endringer av disse vedtektene kan foretas av stiftelsesstyret med et flertall tilsvarende minst 2/3-deler av fulltallig stiftelsesstyre. Forslag til vedtektsendringer skal sendes stiftelsesstyres medlemmer minst tre uker før møtet.
Endringer av vedtektene som innebærer omdanning av stiftelsen må foretas i henhold til Stiftelsesloven kapittel 6.
§ 14 Fortrinn
LOV 2001-06-15 nr 59 med endringer jf LOV-2005-12-21-130 kommer til anvendelse i alle spørsmål som ikke direkte fremgår av disse vedtekter. Dersom disse vedtekter kommer i motstrid med Lov om stiftelser skal Lov om stiftelser gå foran.
§ 15 Oppløsning
I tilfelle av oppløsning av Stiftelsen Ordkalotten, går stiftelsens eiendeler til litteraturfaglige kulturformål i Troms, etter nærmere bestemmelse fra styret.
ooo0ooo
Vedtatt i møte 14. mai 2002.
Endringer vedtatt i møte 20. november 2006.
Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved stiftelsen dekket av stiftelsen.
I henhold til det ovenfor protokollerte stiftelsesdokument er Stiftelsens kapital kr. 100.000. Stiftelsens kapital er innsatt på Stiftelsens bankkonto.

Reklamer